Publicaties

 • Sleutels voor de lokale aanpak van eenzaamheid

  In de meeste gemeenten in Nederland is aandacht voor het voorkomen of verminderen van eenzaamheid. Meerdere maatschappelijke organisaties houden zich hier vaak op verschillende manieren mee bezig. Meestal ontbreekt echter een structureel, systematisch en samenhangend beleid waarin deze activiteiten zijn ingebed. Dat leidt er bijvoorbeeld toe dat er soms alleen aandacht is voor eenzaamheid onder…

 • Toolkit Verzilveren

  Het is bekend: het aantal 65-plussers neemt snel toe en maakt een steeds groter deel uit van de Nederlandse bevolking. Wat oneerbiedig noemen we dat ‘vergrijzing’. De meeste aandacht gaat uit naar de risico’s die deze maatschappelijke verandering met zich mee brengt: hoe houden we onze pensioenen en ouderenzorg overeind? Maar er is natuurlijk ook…

 • Brochure: omgaan met eenzaamheid onder mantelzorgers

  Als hulpverlener of naaste van iemand die zich eenzaam voelt, kun je eenzaamheid van anderen zomaar over het hoofd zien. Want eenzaamheid is niet altijd gemakkelijk te herkennen en bij mantelzorgers is dat niet anders. Door goed te kijken naar de sociale context waarbinnen de zorg wordt verleend, kun je als hulpverlener of naaste de…

 • Sterke verhalen: burgerinitiatieven voor voorzieningen in dorpen

  Kleine dorpen van 1.000 tot 1.500 inwoners verliezen steeds vaker voorzieningen zoals winkels en cafés. Ouderen en mensen met beperkingen trekken weg door het tekort aan geschikte woningen. Bewoners van dit soort dorpen beseffen dat niet alle voorzieningen op deze kleine schaal beschikbaar kunnen zijn. Toch nemen burgers juist in kleine dorpen initiatief en verantwoordelijkheid…

 • Eenmalig tijdschrift ‘De MO’

  Ter gelegenheid van vijf jaar Wmo heeft MOVISIE een eenmalig magazine over de toekomst van maatschappelijke ondersteuning uitgegeven: ‘De Mo’. Vijf invloedrijke Nederlanders laten hun licht schijnen over Nederland in 2040. Dit zijn Iris Meerts (Stichting Zelforganisatie), Anne-Rose Abendanon (Cordaan), Maarten Hajer (directeur Planbureau voor de Leefomgeving), Alexander Rinnooy Kan (SER) en Stefano Marzano (voormalig hoofd…

 • Factsheet over Buurthulp

  Deze brochure geeft inzicht in de diversiteit van aanpakken van buurthulp, het belang van leefstijlen bij buurthulp en de rol en houding van de begeleidende professionals. In de tekst wordt extra aandacht besteed aan het fenomeen ‘vraagverlegenheid’: het achterblijven van het aantal hulpvragen bij de bereidheid van buurtgenoten om elkaar te helpen. Download de brochure…